Oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów świadczymy bezpłatnie usługi w zakresie:

1. Bezpłatnego audytu ubezpieczeniowego.

2. Oceny ryzyka.

3. Opracowywania programów ubezpieczeniowych majątkowych, życiowych, zdrowotnych, inwestycyjnych i indywidualnych.

4. Analizy porównawczej ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych.

5. Rekomendacji najkorzystniejszej oferty.

6. Negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków ubezpieczenia
z dostosowaniem odpowiednich klauzul do specyfiki działalności prowadzonej przez Klienta oraz negocjacji składki.

7. Wypowiadania umów ubezpieczenia za zgodą i na zlecenie Ubezpieczającego.

8. Zawierania umów ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczającego.

9. Prowadzenia stałego serwisu i administracji umów ubezpieczenia wraz
z powiadamianiem o terminach płatności rat lub ekspiracji polis.

10. Wznawiania umów ubezpieczenia na warunkach uzgodnionych
z Ubezpieczającym.

11. Prowadzenia stałego nadzoru nad przebiegiem likwidacji szkód, pomoc przy zgłaszaniu roszczeń.

12. Dochodzenia odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych w procesie odwoławczym.

13. Udzielania bieżących informacji o zmianach w przepisach ubezpieczeniowych oraz o nowych produktach ubezpieczeniowych.