Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (m.in.)
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie maszyn
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenia budowlano-montażowe
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie wszystkich ryzyk
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ognia i innych żywiołów

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (m.in.)
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla szkół i nauczycieli
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów utrzymujących zarobkowo hotele, motele, zajazdy, schroniska turystyczne, domy wycieczkowe, domy pracy twórczej, schroniska młodzieżowe, pensjonaty, domy wczasowe, domy wypoczynkowe (OC hotelarzy)
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie OC członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE (m.in.)
Amber Broker - Kancelaria brokerska Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne
Amber Broker - Kancelaria brokerska Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
Amber Broker - Kancelaria brokerska Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych
Amber Broker - Kancelaria brokerska Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

UBEZPIECZENIA FINANSOWE (m.in.)
Amber Broker - Kancelaria brokerska Gwarancja zapłaty zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego
Amber Broker - Kancelaria brokerska Gwarancja celna
Amber Broker - Kancelaria brokerska Gwarancja zapłaty wadium
Amber Broker - Kancelaria brokerska Gwarancja zwrotu zaliczki
Amber Broker - Kancelaria brokerska Gwarancja należytego wykonania kontraktu
Amber Broker - Kancelaria brokerska Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek
Amber Broker - Kancelaria brokerska Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych
Amber Broker - Kancelaria brokerska Obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE(m.in.)
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie ładunków podczas transportu międzynarodowego

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (m.in.)
Amber Broker - Kancelaria brokerska Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Amber Broker - Kancelaria brokerska Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach